505 N Johnson, Syracuse KS 67878

620-384-5598

Drug Rehab Facility