1433 10 Th St, Lake Park FL 33403

561-845-0373

Drug Rehab Facility